Koordynator jest upoważniony przez Radę Wydziału do prowadzenia spraw związanych z programem Erasmus. Bierze on udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) w uczelni partnerskiej, zatwierdza w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki program studiów oraz wykaz zaliczeń (Transcript of Records). Pamiętaj!!! W trakcie uzgadniania porozumienia o programie studiów z koordynatorem ustal dokładnie zasady zaliczenia okresu studiów po powrocie (tj. egzaminy, zaliczenia, ilość punktów ECTS). Tylko uzyskanie podpisanego przez prodziekana dokumentu o zasadach zaliczenia gwarantuje uniknięcie nieporozumień.

Aktualna lista koordynatorów:

http://erasmus.pb.edu.pl/koordynatorzy/