Statut Stowarzyszenia ESN PB Białystok
Preambuła
Stowarzyszenie Erasmus Student Network Politechnika Białostocka będzie ściśle
współpracować z Politechniką Białostocką, organizacją Erasmus Student Network
AISBL, Stowarzyszeniem ESN Polska oraz innymi organizacjami, które mają zbliżone
cele statutowe.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi „Stowarzyszenie ESN PB Białystok” i w dalszych
postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
2. Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi „ESN BUT Association”.
3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Białystok.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innego państwa
z poszanowaniem prawa tego państwa.
4. Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją członkowską, nie jest organizacją religijną i nie
jest powiązane z żadną grupą ideologiczną.
5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych
o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
7. Stowarzyszenie aktywnie działa we współpracy z Politechniką Białostocką zwaną dalej
‘’PB’’, poprzez swoją działalność, przyczyniając się do promocji PB jako celu wymian dla
studentów zagranicznych
8. Stowarzyszenie działa zgodnie z:
8.1. obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym,
8.2. Statutem Stowarzyszenia,
8.3. regulaminami organów Stowarzyszenia,
8.4. uchwałami władz Stowarzyszenia.
Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia
§ 2.
1. Cele Stowarzyszenia:
1.1. integracja kulturowa i socjalna studentów z zagranicy, którzy część swojej
edukacji odbywają w polskich uczelniach wyższych, a w szczególności na PB;
1.2. pomoc studentom z zagranicy studiującym w Polsce, a w szczególności na PB;
1.3. wspomaganie międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian
studenckich;
1.4. pomoc studentom polskim wyjeżdżającym na studia za granicą,
a w szczególności studentom PB;
1.5. reintegracja studentów PB, którzy część swojej edukacji odbyli za granicą
1.6. tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości,
tradycji pośród studentów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub
różnych nacji;
1.7. wspieranie organizacji studenckich o podobnych celach statutowych
i działaniach;
1.8. promowanie kultury, dziedzictwa historycznego, realiów społecznoekonomicznych
i walorów geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
oraz wśród studentów zagranicznych studiujących, w Polsce, w szczególności
na PB;
1.9. promowanie PB jako miejsca atrakcyjnego pod względem poziomu i jakości
kształcenia;
1.10. informowanie studentów PB o wyjazdach stypendialnych organizowanych
w ramach programu Erasmus+;
1.11. ścisła współpraca z organizacją Erasmus Student Network AISBL
i Stowarzyszeniem ESN Polska oraz prowadzenie działalności informacyjnej
o tych organizacjach;
1.12. promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju;
1.13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
1.14. kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową;
1.15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
1.16. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
1.17. krajoznawstwo oraz wypoczynek młodzieży i studentów;
1.18. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
1.19. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
1.20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
Sposoby działania
§ 3.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.1. działalność społeczną:
1.1.1. opiekę nad studentami zagranicznymi.
1.2. działalność oświatową:
1.2.1. organizację szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym;
1.2.2. udzielanie rzetelnej informacji o możliwościach studiowania oraz
finansowania studiów za granicą;
1.2.3. wydawanie publikacji oraz produkcję materiałów promocyjnych
- broszur, folderów, materiałów reklamowych.
1.3. działalność kulturalną:
1.3.1. organizacja oraz wspieranie akcji, a także wyjazdów promujących
polską kulturę na terenie kraju i za granicą;
1.3.2. wspieranie oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć
zainteresowanie Polską oraz polską kulturą;
1.3.3. organizacja imprez promujących kulturę innych krajów;
1.3.4. organizacja wymian studenckich i młodzieżowych;
1.3.5. pomoc przy organizacji wydarzeń organizowanych przez Biuro
ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.
1.4. współpracę z:
1.4.1. Erasmus Student Network AISBL, Stowarzyszeniem ESN Polska oraz
innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych
celach statutowych;
1.4.2. Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej PB, władzami,
pracownikami naukowymi PB, wydziałowymi koordynatorami wymian
zagranicznych;
1.4.3. Samorządem Studentów PB.
1.5. zorganizowanie i prowadzenie biura znajdującego się na terenie PB.
Rozdział 3
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 4.
1. Członkowie stowarzyszenie ESN PB dzielą się na:
1.1. zwyczajnych;
1.2. stowarzyszonych;
2. Każda osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu zobowiązana jest do
wypełnienia i złożenia Zarządowi deklaracji członkowskiej. Wzór deklaracji zatwierdza
Zarząd Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni
§ 5.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna posiadająca status studenta
lub doktoranta lub będąca pracownikiem PB.
2. O przyjęciu studenta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd
Stowarzyszenia w formie uchwały.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
3.1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z
uwzględnieniem §13 ust. 1;
3.2. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
3.3. zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia oraz uzyskiwania
odpowiedzi we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
4.1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
4.2. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia;
4.3. regularnie opłacać składkę członkowską;
4.4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
4.5. propagować idee Stowarzyszenia;
4.6. dzielić się wiedzą pomocną w funkcjonowaniu Stowarzyszenia z osobami
o krótszym stażu w Stowarzyszeniu;
4.7. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym.
Członkowie stowarzyszeni
§ 6.
1. Członkiem stowarzyszonym staje się osoba fizyczna, która opłaciła składkę
członkowską oraz posiada status studenta lub doktoranta lub będąca pracownikiem PB.
Przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka stowarzyszonego stwierdza
Zarząd w drodze uchwały.
2. Członkiem stowarzyszonym może zostać obywatel polski, cudzoziemiec mający
miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz cudzoziemiec niemający miejsca
zamieszkania na terenie Polski.
3. Członkowie stowarzyszeni mają prawo:
3.1. zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia oraz uzyskiwania
odpowiedzi we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
4. Członkowie stowarzyszeni mają obowiązek:
4.1. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia;
4.2. regularnie opłacać składkę członkowską;
4.3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
4.4. propagować idee Stowarzyszenia;
§ 7.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.1. rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia w formie dokumentowej,
tj. w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej
oświadczenie,
1.2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
1.3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
1.4. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
1.4.1. naruszenia Statutu Stowarzyszenia, regulaminów lub nieprzestrzegania
uchwał władz Stowarzyszenia
1.4.2. braku aktywności w działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy
niż dwa miesiące (okres pobytu na studiach zagranicznych nie jest
uznawany za brak aktywnej działalności)
1.4.3. w przypadku Członków Zwyczajnych, nieobecności na dwóch
kolejnych Walnych Zebraniach Członków
1.5. nieopłacenia przez członka stowarzyszonego kolejnej składki
1.6. utraty przez członka zwyczajnego statusu studenta, doktoranta lub pracownika
PB
Tytuł Honorowy
§ 8.
1. Tytuł Honorowy może zostać nadany osobie fizycznej, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 1/4
członków Stowarzyszenia. Tytuł ten może łączyć się z innym rodzajem członkostwa.
2. Tytuł Honorowy nadaje Walne Zebranie Członków w formie uchwały w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
członków Stowarzyszenia.
3. Utrata tytułu Honorowego następuje w przypadku:
3.1. dobrowolnej rezygnacji z tytułu Honorowego w ESN PB poprzez złożenie
oświadczenia do Zarządu w formie dokumentowej, tj. w postaci dokumentu, w
sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie;
3.2. odebrania tytułu Honorowego przez Walne Zebranie Członków w przypadku,
gdy osoba z tytułem Honorowym postępuje w sposób sprzeczny ze Statutem
ESN PB lub w inny sposób narusza dobre imię ESN PB.
§ 9.
Tytuł Alumna
1. Alumnem Stowarzyszenia jest osoba, która jest byłym członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia i której Zarząd Stowarzyszenia nadał taki tytuł.
2. O przyjęciu w poczet Alumnów Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia
w formie uchwały na wniosek osoby zainteresowanej złożony w formie dokumentowej.
3. Utrata tytułu Alumna następuje w przypadku:
3.1. dobrowolnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia w formie
dokumentowej, tj. w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby
składającej oświadczenie;
3.2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu postępowania w sposób
sprzeczny ze Statutem ESN PB lub w inny sposób naruszający dobre imię ESN PB.
Uchwały osobowe
§ 10.
1. Treść uchwał w sprawach osobowych jest przekazywana członkom Stowarzyszenia,
których dotyczą drogą elektroniczną.
2. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach osobowych przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania,
uchwała Zarządu o wykluczeniu członka ulega zawieszeniu.
3. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Niezłożenie odwołania w terminie powoduje wygaśnięcie tego prawa.
4. W razie wniesienia przez wykluczonego Członka Stowarzyszenia odwołania
i nieuwzględnieniu przez Zarząd Stowarzyszenia tego odwołania w trybie określonym
w ust. 2 i 3, Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zwołać Walne Zebranie Członków
najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania. Obowiązku tego Zarząd
Stowarzyszenia nie musi spełnić, jeżeli w terminie 30 dni od daty otrzymania
odwołania ma się odbyć Walne Zebranie Członków.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 11.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZC”;
1.2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
1.3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z zastrzeżeniem
pkt 2.1 rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca kolejnego roku.
2.1. Pierwszy wybrany Zarząd Stowarzyszenia swoją kadencję rozpoczyna z dniem
wyboru, kończy zaś 30 czerwca
3. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może pełnić swoje obowiązki po ustaniu
kadencji, w drodze uchwały WZC, do czasu wyboru nowego Członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia ustania
kadencji.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania na WZC.
5. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu organu, chyba że dalsze postanowienia Statutu Stowarzyszenia stanowią
inaczej.
6. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku
ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji, odwołania przez
WZC lub nieuzyskania absolutorium.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu w przypadku:
7.1. braku aktywnej działalności w pracach Zarządu przez okres co najmniej
miesiąca;
7.2. nieobecności na trzech ostatnich posiedzeniach Zarządu;
7.3. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, regulaminami, uchwałami
władz Stowarzyszenia;
7.4. narażenia dobrego imienia Stowarzyszenia.
8. W przypadku niezatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Walne Zebranie Członków,
przestaje ona obowiązywać. Walne Zebranie Członków będzie zwołane w terminie nie
późniejszym niż 14 dni od daty zawieszenia członka Zarządu.
9. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może złożyć Zarząd,
Komisja Rewizyjna lub ¼ członków Stowarzyszenia. Odwołanie z funkcji następuje
w drodze uchwały WZC, podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu
tajnym w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
w przypadku:
9.1. braku aktywnej działalności w pracach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez
okres co najmniej miesiąca;
9.2. nieobecności na trzech ostatnich posiedzeniach Zarządu lub dwóch
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
9.3. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, regulaminami, uchwałami
władz Stowarzyszenia;
9.4. narażenia dobrego imienia Stowarzyszenia.
10. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu
w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze
wyboru, którego dokonują pozostali jego członkowie. W tym trybie można powołać nie
więcej niż połowę składu organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z wykluczeniem
przewodniczącego i członka Zarządu ds. finansów. Wybrani w ten sposób członkowie
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego WZC,
które musi być zwołane w ciągu 30 dni od daty powołania członka na daną pozycję.
11. W przypadku wyboru członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania
kadencji odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, mandat tych osób wygasa
z dniem 30 czerwca, z zastrzeżeniem ust. 3.
12. Każda władza w Stowarzyszeniu działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym
w drodze uchwały przez WZC.
13. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
14. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych
kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Nie mogą jednak otrzymywać
wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
Walne Zebranie Członków
§ 12.
1. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZC biorą udział:
1.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
1.2. z głosem doradczym – osoby posiadające tytuł Honorowy, osoby posiadające
tytuł Alumna oraz zaproszeni goście.
2. WZC obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Zarządu
z inicjatywy własnej lub na wniosek:
2.1. 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
2.2. co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia;
2.3. Komisji Rewizyjnej.
3. Raz w roku przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Wyborcze WZC
Stowarzyszenia w celu wybrania nowych władz Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący Zarządu zwołuje WZC, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
5. Nadzwyczajne WZC może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez
przewodniczącego Zarządu z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Ustępujący Zarząd lub członek Zarządu składa sprawozdanie z działalności na
Wyborczym Walnym Zebraniu lub uzupełniających wyborach do Zarządu.
7. Każdy z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinien uzyskać absolutorium.
W przypadku nieuzyskania absolutorium, dany członek ESN PB zostaje bezterminowo
pozbawiony biernego i czynnego prawa wyborczego.
8. W przypadku nieuzyskania absolutorium przez członka Zarządu ESN PB może on za
pośrednictwem Zarządu odwołać się od decyzji Walnego Zebrania w formie
dokumentowej w terminie 7 dni. Odwołanie musi zawierać powody oraz uzasadnienie,
dlaczego nie zgadza się on z decyzją Walnego Zebrania. Uchwała powinna zostać
podjęta przez Walne Zebranie w terminie 14 dni od złożenia podania przez członka
Zarządu, który nie uzyskał absolutorium.
9. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał. O ile Statut Stowarzyszenie nie
stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła
większość głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania.
10. Do kompetencji WZC należy:
10.1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
10.2. uchwalanie zmian Statutu;
10.3. uchwalanie regulaminów organów i regulaminów postępowania
Stowarzyszenia;
10.4. wybór i odwoływanie członków Zarządu;
10.5. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
10.6. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
10.7. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej;
10.8. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
10.9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
10.10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze;
10.11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
10.12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku;
10.13. podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 13.
1. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia,
który posiada status studenta PB.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez WZC. W skład Zarządu
wchodzą obligatoryjnie:
2.1. Przewodniczący;
2.2. Wiceprzewodniczący;
2.3. Członka Zarządu ds. Finansów;
3. W skład Zarządu wchodzą fakultatywnie:
3.1. Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich;
3.2. Członek Zarządu ds. promocji.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
4.1. realizacja celów Stowarzyszenia;
4.2. wykonywanie uchwał WZC;
4.3. informowanie członków ESN PB o swojej bieżącej działalności;
4.4. składanie sprawozdań ze swej działalności przed WZC;
4.5. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
4.6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
4.7. kierowanie współpracą z innymi organizacjami;
4.8. zwoływanie WZC;
4.9. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc o czym winien
poinformować Komisję Rewizyjną oraz pozostałych członków sekcji na 7 dni przez
posiedzeniem.
6. Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić członkom Stowarzyszenia plan
działania na kadencję w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia Kadencji.
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§ 14.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają
Przewodniczącego.
3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się wśród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. W przypadkach szczególnych, gdy kandydaci otrzymali równą liczbę
głosów, o trybie głosowania decyduje Przewodniczący Walnego Zebrania.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
b. składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
c. składanie wniosków z kontroli podczas WZC;
d. składanie wniosków o usunięcie z pełnionej funkcji członka Zarządu;
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas WZC.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie WZC oraz
zebrania Zarządu.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na 4 miesiące o czym
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien poinformować Zarząd i członków
Stowarzyszenia na 7 dni przed posiedzeniem.
Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§ 15.
1. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej
Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
2.1. środków przekazanych przez organy PB;
2.2. składek członkowskich;
2.3. dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
2.4. wpływów z ofiarności publicznej;
2.5. wpływów z odpłatnej działalności statutowej;
2.6. społecznej pracy członków Stowarzyszenia;
2.7. inwestycji w instrumenty finansowe lub lokaty bankowe.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych, jest uprawniony Przewodniczący wraz z
Członkiem Zarządu ds. Finansów działających łącznie.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 16.
1. Zmiana Statutu lub Regulaminu następuje w drodze uchwały WZC podjętej na
wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 1/4 członków Stowarzyszenia, bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Projekt zmian w Statucie lub Regulaminie należy złożyć na ręce Zarządu co najmniej
na 10 dni przed rozpoczęciem WZC.
3. Zmiany w statucie wchodzą w życie następnego dnia po zatwierdzeniu przez WZC.
§ 17.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały WZC, na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 1/4 członków Stowarzyszenia, podjętej większością
kwalifikowaną 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZC ustala przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia na określone cele społeczne.