The Causes of ESN (pl. motywy, przyczyny) to obszary, w których ESN realizuje swoje aktywności na poziomie lokalnym. Są dosłownym przeniesieniem tego, w co wierzymy, naszej misji i celów jako organizacji na akcje, których podejmują się sekcje i które stają się źródłem kolejnych możliwości, inspiracji, partnerstw czy kooperacji. ESN skupia się na działaniu w sześciu obszarach:

 

Culture

Pod tym pojęciem kryje się wiele znaczeń. Kultura obejmuje wiele systemów wartości, dzieł i dóbr. Bywa charakterystyczna dla danego regionu, państwa czy grup ludzi.
W ESN staramy się promować kulturę poprzez różne aktywności - organizujemy spotkania dla studentów międzynarodowych, razem odwiedzamy lokalne restauracje, teatry czy spotykamy się na nocach filmowych. Uczymy się również języków, wspólnie zasiadamy do stołów. Promujemy miasta oraz uniwersytety, w których się uczymy.

Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem ERDK jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy. A także pokazanie dziedzictwa kulturowego w całej jego różnorodności, materialnej i nie, jako dorobku przeszłych pokoleń, który bardzo mocno wpływa na naszą teraźniejszość.
 

Program ESN realizowany w ramach m.in. promocji kultury to:

Education & Youth

ESN działa w obszarze Edukacji i Młodzieży poprzez wspieranie edukacji nieformalnej, promocję mobilności oraz szerzenie aktywnej postawy obywatelskiej. W swoich działaniach dbamy o przekazanie głosu młodych organom odpowiedzialnym za stanowienie polityki młodzieżowej zarówno w kraju jak i w Europie. Jesteśmy rzecznikiem młodych ludzi na arenie europejskiej.

Education&Youth Ambassador zajmuje promowaniem wymian studenckich wraz z lokalnymi Education Officerami, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze swoimi uczelniami oraz Biurami Wymiany Międzynarodowej. Ambasador współpracuje również z Narodową Agencją Programu Erasmus+ - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji współorganizując różnego rodzaju wydarzenia i szkolenia z zakresu programu Erasmus.

Poprzez współpracę z partnerami instytucjonalnymi, jednostkami takimi jak IRO's Forum, Fundacja Perspektywy czy Komisja Europejska reprezentantujemy młodzież, bierzemy udział w procesach, które ustalają kierunek działań wielu projektów i inicjatyw, w tym tego najważniejszego w naszej działalności - Programu Erasmus+. Tworzymy wytyczne, przekazujemy feedback, ustalamy strategię. Jesteśmy obecni na wszystkich etapach tworzenia polityki począwszy od przygotowania, poprzez akcje i zbieranie wniosków, w celu utworzenia kolejnych podstaw do rozwoju. Przykładem takich działań jest ESNsurvey, czyli projekt który pozwala na zebranie informacji dotyczących problemów z jakimi mierzy się współczesna młodzież i przekazanie ich organom, które mają realny wpływ na wprowadzenie i zaimplementowanie zmian.

Environmental Sustainability

Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

ESN od (już) ponad 10 lat zajmuje się tematyką środowiska, bo przecież, jednym z zagadnień, którym zajmuje się m.in. projekt SocialErasmus jest właśnie środowisko. Wydarzenia takie jak Las Erasmusa w sposób bezpośredni przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększeniem przestrzeni zielonych w Polsce.
Podczas zjazdów już od jakiegoś czasu możecie zauważyć wprowadzenie pewnych rozwiązań, które redukują ilość produkowanych odpadów. Sekcje decydują się na zakup koszy na segregację do swoich biur, a szkoleniowcy wtórnie wykorzystują swoje materiały.
Digitalizacja naszych projektów i aktywności ma również wpływ na redukcję ilości drukowanych dokumentów.
 

Projekty i programy realizowane w ramach Environmental Sustainability to:

Health & Well-being

Pojęcie to obejmuje doświadczanie przez człowieka pozytywnych emocji, niski poziom szkodliwych nastrojów, a także wysoki poziom zadowolenia z życia. Wywodzi się z psychologii pozytywnej, która jako część dyscypliny psychologii koncentruje się zagadnieniu związanym z zaletami człowieka i możliwością ich doskonalenia. Z poczuciem dobrostanu bezpośrednio wiąże się pojęcie optymizmu, stanowiące istotny zasób osobisty, który wpływa na zdrowie, samopoczucie, a także sukcesy życiowe.

Pod tym motywem kryją się pojęcia takie jak aktywności sportowe, zdrowe odżywianie, wysoki poziom wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Innymi słowy - wszystko to, co wpływa na nasze samopoczucie w sposób pozytywny.

Aktywności sportowe oraz odpowiednia dieta są niezwykle ważne dla studentów międzynarodowych. Zmieniając swoje miejsce zamieszkania często zmuszeni są do całkowitej zmiany swoich nawyków żywieniowych, nowy kraj nie oferuje znanych im produktów, a życie pomiędzy uczelnią, a podróżami nie sprzyja regeneracji sił czy poprawie kondycji. To nie wszystko, w przypadku Polski w większości dużych miast dochodzą do tego spore zanieczyszczenia powietrza.
Balans, pomiędzy życiem prywatnym, a ESN to kolejny problem. Aktywności H&W mają na celu nie tylko usuwanie negatywnych efektów pracy w organizacji czy wymian studenckich, ale przede wszystkim edukowanie nas samych o potencjalnych zagrożeniach. Zwiększając swoją wiedzę w tematyce H&W automatycznie wpadniemy na genialne pomysły implementacji tej cause w życiu sekcji, aż wreszcie w naszym życiu.

Projekty i programy realizowane w ramach Health & Well-being:

Skills & Employability

Pod tym pojęciem kryją się wszystkie cechy i umiejętności, które są kluczowe w znalezieniu pracy oraz jej utrzymaniu. To również świadomość i umiejętność wyznaczania jasnych, realistycznych celów w karierze zawodowej, a wszystko po to, aby być usatysfakcjonowanym ze swojej profesji.
Jak to jest, że wolontariusze z naszej organizacji pracują, studiują, a dodatkowo cały swój wolny czas poświęcają ESN? Każdy z nas rozwija się w organizacji zarówno indywidualnie jak i grupowo. Kształtujemy w sobie umiejętności zarządzania zasobami, przede wszystkim umiejętność efektywnego zarządzania sobą w czasie. Pracujemy w dynamicznym, młodym zespole, o zróżnicowanym tle kulturowym i społecznym. Brzmi jak oferta pracy? W taki sposób opisałbym nic innego jak właśnie ESN!

Nasza organizacja stawia przed nami takie same wymagania pracy jak niejedna firma. W wyniku czego, nasi członkowie są w lepszym stopniu przygotowani do podjęcia się pełnoetatowej pracy. Co więcej, są świadomi swoich kompetencji i nie boją się mówić o swoich wymaganiach co do pracodawcy. ESN kształtuje umiejętności niezbędne do objęcia kluczowych pozycji w firmach, czy do podejmowania wyzwań takich jak prowadzenie własnej działalności.
To proste, ESN uczy nas wiele, czas podzielić się tym z resztą świata.
 

Program ESN realizowany w ramach Skills & Emploability:

Social Inclusion

Czym jest inkluzywność?
Inkluzyjny oznacza "łączący" lub "obejmujący jakąś całość"; w tym "przeznaczony dla wszystkich". Jest to zdecydowanie słowo klucz ESNowych działań związanych z włączeniem społecznym.
Jaki jest cel Social Inclusion?
ESN dąży do mobilności opartej na równości i na potrzebach każdej osoby. Aby osiągnąć ten cel, ESN opracował własne programy i projekty na ten temat, podnosząc świadomość międzynarodowych studentów i przekształcając ich w bardziej aktywnych obywateli.

Projekty i programy realizowane w ramach Social Inclusion to: